مسابقات سال پنجم 2021

علی صفرپور   ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۳

مبدا عبدل آباد سمنان مقصد سبزوار
مقام اول آقای عباس جلینی
مقام دوم آقای علی نیکان
مقام سوم آقای بهروز مومنی
مقام چهارم آقای رضا دارینی
مقام پنجم آقای حسن قلعه نویی
مقام ششم آقای داود آرام