مسابقه سال دوم کلوپ2018

علی صفرپور   ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۹

مبدأ عوارضی قم مقصد سبزوار 507الی526کیلومتر هوایی
مقام اول آقای علی نیکان507کیلومتر
مقام دوم آقای عباس جلینی526کیلومتر
مقام سوم آقای حسین صفرپور512کیلومتر
مقام چهارم آقای هادی باغانی 519کیلومتر
مقام پنجم آقای مرتضی قلعه نویی 512کیلومتر